Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kültürün Özellikleri Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
1. Kültür görelidir. Yani her toplumun kendine özgü kültürü vardır.
2. Kültür tarihseldir. Yani geçmişten günümüze süregelmektedir.
3. Kültür insan eseridir. İnsanlar hem kültürü oluştururlar hem de kültürden etkilenirler.
4. Kültür durağan değildir. Zaman içinde değişir. Maddi öğeler daha hızlı değişir. Ayrıca her toplumda kültürel değişim hızı birbirinden farklıdır.

Kültürün Temel Özellikleri


1) Kültür Toplumsaldır


Her nesil kendisinden önceki nesillerden öğrendiklerini ve kendisinin kültürün bütününe katkılarını bir sonraki nesile aktarmaktadır. Bu nedenle kültür insan için kendi toplumunun bir mirasıdır. Yani birey kültürü daha önceki kuşakların çaba ve tecrübelerinin bir ürünü olarak devralmaktadır
Kültür bir toplumsal üründür. İnsanlar arası etkileşimden doğar ve gelişir.

2) Kültür Öğrenilir


Kültür öğrenme ile kazanılır ve sosyal kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılır.

3)Kültür Değişebilir


Kültürün eski nesilden yeni nesile aktarılan bir miras olması onun değişmediği anlamına gelmez. Çünkü miras devralan yeni kuşak yaptığı yenilik ve değişmelerle kültürün zenginleşmesine yardım eder. Mevcut kültüre yeni bazı unsurlar eklendiği gibi bazı unsurlarda çıkarılır.
Kültür durgun olduğu kadar değişkendir. Kültür belli bir kişi veya toplumca oluşturulmaz. Kültür zamanla değiştiği gibi, gruptan gruba da farklılık gösterir. Kültürün bütün parçalarının değişme hızı ve temposu aynı değildir.
Kültür değişir ama bu değişim uyum yoluyla gerçekleşir. Her ne kadar doğal şartlar kültürü değiştirecek kadar güçlü olmasa da, kültürler zaman boyutu içinde doğal çevreye uyum gösterirler. Toplumsal şartlar ve ihtiyaçlar değiştikçe geleneksel çözüm yollarının sağladığı doyum düzeyi de azalır ve değişir. Değişen şartlar karşısında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak ve sorunları çözecek yeni yol ve yöntemler veya araçlar oluşturulurKültür, yeni ihtiyaçlar ve sorunlar karşısında insanların geliştirdikleri yeni fikirler ve icatlarla değişime uğrar.

4) Kültür Aktarılır ve Süreklidir


Kültür öğrenilir, alışkanlık haline getirilir ve sonuçta sosyal kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılır.
Bütün hayvanlar öğrenme yeteneğine sahiptirAncak öğrendiklerini bütünüyle yavrusuna bilinçli öğretebilen tek canlı insandır
Kültürün temel aktarma aracı dil’dir. Çünkü toplumda oluşturulan bütün kültür unsurları sözlü veya yazılı dille daha sonraki nesillere aktarılır
Kültürden söz edildiğinde insanlar öncelikle töreleri düşünür. Çünkü kültürün sürekliliğini gelenek ve görenekler oluşturur.

5)Kültür İhtiyaç Gidericidir


Kültür çeşitli ihtiyaçları giderici bir özelliğe sahiptirKültür insanların hem fizyolojik hem de sosyal ihtiyaçlarını giderir. Kültür, insanların temel biyolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyorsa, demek ki, bütün kültürlerde ortak kültürel unsurlar ve kurumlar mevcutturKısaca kültürün ihtiyaçları karşılaması bize kültürün bazı ortak noktalarının varlığını ispatlamaktadır. Çünkü biyolojik ihtiyaçlar hemen hemen bütün insanlarda aynıdır.

6)Kültür Öğeleri Arasında Bir Ahenk Mevcuttur


Her kültür Kendi unsurlarıyla tutarlı ve dengeli bir bütünlük teşkil eder. Yani toplumlarda aile, hukuk, sanat,ekonomik hayat, örf, adetler, ahlaki değer yargıları adeta birbirini tamamlayan bir bütün halinde görülür.

7) Kültür Kurallar Sistemidir


Kültür, toplumca benimsenen ideal kural ve davranışlardan oluşmaktadırİnsanların toplum halinde yaşamalarını belirleyen yazılı ve yazılı olmayan kurallar kültürün bütünlüğünü ve devamlılığını sağlar. Çünkü kurallar sayesinde kültürel birikim sağlanır ve yeni nesillere aktarılır. İnsanlar kurallar sayesinde çalışır ve kültür öğelerini oluştururlar.

8) Kültür Bütünleştiricidir


Kültürün oluşturulan bütün öğeleri, uyumlu ve bütünleşmiş bir sistemi oluşturma özelliği taşır. Kültürel bütünleşme sağlanmadıkça toplumda sosyo-kültürel ve ekonomik alanlarda önemli uçurumlar oluşur


Kültürün Özellikleri Resimleri

 • 1
  Kültürün Özellikleri 3 yıl önce

  Kültürün Özellikleri

 • 1
  Kültürün Özellikleri Tablosu 2 ay önce

  Kültürün Özellikleri Tablosu

Kültürün Özellikleri Sunumları

 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  KÜLTÜR NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ SLAYT SUNUM PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ style.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  Kültür ne demektir? Kültür bir ulus veya toplumun tarih boyunca geçirdiği yaşantılar sonucunda oluşturduğu maddi ve manevi birikimi demektir Daha kısa bir ifadeyle kültür bir toplumun yaşam biçimidirKültürün öğelerini iki grupta incelemek mümkündür Birinci gruba girenlere maddi unsurlar ikinci gruba girenlere ise manevi unsurlar denir Kültürün maddi öğeleri; Toplumun her türlü araç, gereç ve teknikleridir. Maddi kültür, toplumun gelişim aşamasındaki teknolojik ilerlemesini, üretimini, teknik hüner ve becerilerini yansıtır.Manevi kültür, toplumların kendine özgü davranışlar olduğu için, milli ve orijinaldir. Gerçek kültür de budur. Eğer bir kültürün özü terk edilecek olursa veya toptan terk edilirse, o milletten, o toplumdan eser kalmaz.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  Kültürün maddi öğelerini şunlardır:Sanat,MimariEdebiyat eserleri Köprüler Kervansaraylar Camiler Müzik aletleri ve eserleri, Destanlar Bu gruba örnek olarak verilebilir Giyim-kuşamla ilgili öğeler ile günlük hayatta kullanılan çeşitli araç ve gereçlerde maddi kültür öğeleridir style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  İçel erdemli kız kalesiTrabzon Maçka Sümela manastı İstanbul Mısır ÇarşıVan kalesi Sultanahmet Meydan Çeşmesi Sultan III. Osman'ın Tuğrasıİstanbul style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  Ayasofya İstanbulSüleymaniye İstanbul Sultan Ahmet İstanbul Eminönü Yeni cami ve mısır çarşısıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  Diyarbakır Malabadi köprüsüRumeli hisarıEdirne bedesteniKonya Karatay Medresesiİstanbul Saraçhane Bozdoğan köprüsüstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  Rüstem paşa kervansarayı EdirneMevlevi dergahı Konya Hacı Bektaş dergahı NevşehirAlaattin Kervansaray Konya style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  Sivas Gök medreseİstanbul kapalı çarşı İstanbul kapalı çarşı Edirne Selimiye Topkapı Nadirşah Tahtı Mihrişan Sultan Meydan Çeşmesi İst.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  Çanakkale Edremit yöresinde gelin başlığı Kadın giysileri Gelinlik XIX. yüzyıl, İstanbul, atlas üzerine sim, pul işlemeli (Sadberk Hanım Müzesi) style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  Manevi öğeler ise şunlardır:Dil, ahlak kuralları, din, estetik anlayışlar örf ve adetler, gelenek ve görenekler, düşünce eserleri, tarih bilinci, vatan, bayrak, istiklal marşı vb Kültürün maddi ve manevi öğelerini birbirinden ayrı görmek olanaksızdır. Çünkü bunlar birbirlerinden sürekli etkilenmektedirler Ortaya konulmuş bir maddi öğenin arkasında mutlaka manevi unsurların etkisi vardır Bütün bu kültür öğeleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin koruması altındadır. Bunun için, her Türk vatandaşının bu değerlere sahip çıkması gerekir. Kültürel değerlerine sahip çıkmayan uluslar özgürlüklerini korumada sıkıntıya düşerler style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  Kültürün özellikleri nelerdir? Kültürün özellikleri: Kültür öğrenilir. Kültür tarihîdir ve süreklidir. Kültür toplumsaldır. Kültür, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır. Kültür değişkendir. Kültür bütünleştiricidir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  Kültür hangi bilimlerle iç içedir? Kültür; tarih, biyoloji, ekoloji (çevre bilimi), tıp, ahlâk, din, coğrafya, eğitim, linguistik (dil bilimi), antropoloji (insan bilimi), arkeoloji (yer bilimi), sosyoloji (toplum bilimi), siyaset gibi bilim dalları ile doğrudan veya dolaylı ilişki içerisindedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa


  15. Sayfa


  16. Sayfa


  17. Sayfa


  18. Sayfa


  19. Sayfa


  20. Sayfa


  21. Sayfa


  22. Sayfa


Kültürün Özellikleri Videoları

 • 2
  2 ay önce

  Kültür Tanımı ve Özellikleri

 • 2
  2 ay önce

  Kültür Nedir ?

Kültürün Özellikleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kültürün Özellikleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Kültürün Özellikleri
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)